Inden rejsen

4 - Afbestilling & ændring

Aflysning

På TEMAS foranledning har TEMA ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår:

Såfremt TEMA aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at TEMA ikke vil kunne levere de aftalte ydelser eller, at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatel-agtige. Samtidig med at TEMA informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om, hvilke rettigheder kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. I tilfælde af at TEMA aflyser rejsen, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb. Kunden kan også vælge i stedet at deltage i en anden ferierejse efter eget valg, såfremt TEMA uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentligt af TEMA. Såfremt kunden vælger at deltage i en ferierejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at deltage i en ferierejse af ringere værdi, skal TEMA tilbagebetale prisforskellen.
Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger 4 uger inden afrejse, er under 75% af de antal pladser, TEMA har til rådighed på den pågældende afgang.
I dette tilfælde skal de indtegnede kunder informeres skriftligt/mundtligt om aflysningen senest 3 uger inden den planlagte afrejsedag. Lider kunden økonomisk tab som følge af TEMAs ændringer
eller som følge af ferierejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, medmindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

1) at antallet af tilmeldte til en ferierejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden senest 3 uger inden afrejsedag.

2) kundens egne forhold

3) en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure) og ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af TEMA eller nogen, som TEMA er ansvarlig for. Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis TEMA har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved ferierejsen, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret. Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give TEMA meddelelse herom inden rimelig tid, efter kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende. 

Ændringer

Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc. gælder følgende regler:
Ved ændringer, der meddeles TEMA og bekræftes af samme senest 45 dage før den oprindelig aftalte rejsedag (60 dage for oversøiske rejser), er TEMA berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på kr. 200,- pr. person. Administrationsgebyret indbetales samtidig med, eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen + evt. gebyrer. Ved ændringer som ovennævnte, der meddeles TEMA og bekræftes af samme senere end 45/60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er TEMA berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning.

 

Afbestilling

Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, medmindre TEMA senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske uden at hele rejsens pris er tabt. Ved afbestilling af en rejse hvortil ordrebekræftelse/billet er udstedt, gælder følgende regler:

a) Ved afbestilling senest 45 dage (europæsike rejsemål) hhv. 60 dage (oversøiske rejsemål) før den aftalte rejsedag, beregner TEMA sig et gebyr svarende til depositum, pr. person kr. 1.800 DKK samt evt. tegnet afbestillingsforsikring og ændringsgebyrer.

b) Ved afbestilling fra 45 dage til 32 dage før den aftalte rejsedag, beregner TEMA sig et gebyr på 25% af rejsens pris samt evt. tegnet afbestillingsforsikring og ændringsgebyrer.

c) Ved afbestilling fra 31 dage til 22 dage før den aftalte rejsedag, beregner TEMA sig et gebyr på 75 % af rejsens pris samt evt. tegnet afbestillingsforsikring og ændringsgebyrer.

d) Ved afbestilling mindre end 21 dage før den aftalte rejsedag, beregner TEMA sig et gebyr på 100% af rejsens pris samt evt. tegnet afbestillingsforsikring og ændringsgebyrer. Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en afl ysning af hele rejsen. 

e) Såfremt kunden foretager afbestilling af en eller flere personer på samme booking, så antallet af sengepladser i hotelværelse er større end antallet af de indbookede personer i hotelværelse, debiteres kunden for tomssengstillæg.

f) Vi gør opmærksom på, at der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.

g) Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der indenfor et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller umiddelbar nærhed af dette, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre ligestillede begivenheder. Afbestilling forudsæter dog, at forholdene på rejsemålet indebærer en vis fare for den rejsendes liv eller førlighed. Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil rejsebureauet typisk betragte sådanne rekommandationer, som afgørende ved vurderingen af pågældende forhold. Kunden har i så fald krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Dette gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.

Overdragelse af rejsen

Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på kr. 200,- samt evt. navneændringsgebyrer opkrævet af f.eks. luftfartsselskabet. Det forudsættes dog, at hotellets eller flyselskabets regler ikke udelukker overdragelsen samt, at TEMA underrettes herom hurtigst muligt efter overdragelsen og under alle omstændigheder inden ferierejsens begyndelse. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen. Hurtigst muligt betragtes som senest 45 dage inden afrejse.

Afbestillingsforsikring med TEMA fordele

TEMA skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling. Såfremt der ved bestilling af rejsen er købt afbestillingsforsikring, indebærer dette, at kunden indtil afrejsen kan afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen. Såfremt afbestillingen først sker efter afrejsen, dækker afbestillingsforsikringen ikke. Refusion af det indbetalte beløb kræver dog, at det ved lægeattest kan dokumenteres, at kunden selv eller dennes ægtefælle/ samlever, børn, svigerbørn, børnebørn, søskende, forældre, bedsteforældre samt svigerforældre, svoger/svigerinde eller rejseledsagere rammes af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som umuliggør eller i væsentlig grad vanskeliggør kundens deltagelse i rejsen.
Lægeattesten skal være TEMA i hænde senest 1 måned efter afbestilling. Akut sygdom: Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.

Gyldig lægeerklæring
Refusion af rejsens pris p.g.a. akut opstået sygdom (som beskrevet ovenfor) kan kun ske ved, at kundens praktiserende læge udfylder en lægeerklæring

Desuden gælder afbestillingsforsikringen, såfremt det med politirapport eller lignende kan dokumenteres, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentlig skade på grund af:
1) brand eller indbrud i kundens private bolig
2) brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i kundens egen virksomhed. Sker afbestillingen i disse tilfælde telefonisk, bør kunden, indtil afregning har fundet sted, notere sig dato, afbestillingstidspunkt samt navnet på den rejsekonsulent, som ekspederede afbestillingen. Det er en forudsætning for afbestilling i henhold til foranstående, at der straks eller snarest muligt efter det dækningsberettigede forhold er opstået, gives TEMA underretning herom, og at fornøden dokumentation snarest muligt indsendes til TEMA.

TEMA FORDELE:
Prisgaranti: Ingen yderligere tillæg til rejsens pris, ved evt. stigning i transportudgifter (brændstofpriser) og skatter, afgifter eller gebyrer mv. (f.eks. lufthavns-, start eller landingsafgifter).

 

Hvad skal man gøre i tilfælde af skade? Skal du afbestille din rejse, bedes du straks eller hurtigst muligt kontakte TEMA på tlf. 70 10 03 99, eller sende en mail til, info@temarejser.dk.
Hvis du har tegnet en afbestillingsforksikring gennem TEMA, skal du udfylde Goudas lægeerklæring. Download HER.
Den udfyldte og underskrevne lægeerklæring sendes til TEMA sammen den originale billet, samt eventuelle ubenyttede flybilletter el. lign. Ved dødsfald indsendes kopi af dødsattestens forside. Ved indbrud og brand indsendes kopi af politirapport.

 
XClose
 
XClose
Tilmeld dig TEMAs nyhedsbrev!

Så er du hele tiden opdateret omkring det som sker i TEMAs verden. Du får de bedste tilbud, seneste rejsenyheder og spændende informationer fra vores rejseledere ude i verden..

Udfyld oplysningerne i skemaet nedenfor.


Du kan når som helst afmelde nyhedsbrevet igen.