Inden rejsen

Rejsevilkår

Følgende vilkår gælder for rejser bestilte fra og med 17 august 2019:

Generelle Rejsevilkår for pakkerejser
For rejsen gælder de almene vilkår som Svenske rejsebureau- og arrangørsforeningen (SRF) kom overens om for branchen den 28 juni 2018, og derudover arrangørens særskildte vilkår, som angivens nedenfor. De særskildte vilkår angives i kursiv tekst.
Rejsearrangøren har ret til at tillempe vilkår, som afviger fra de almene, hvis tillempningen af de særskildte vilkår er motiverede af rejsens specielle karakter, eller specille bestemmelser for transportmåden (eksempelvis bestillings- og salgsvilkår for regulærfly), afvigende indkvarteringsvilkår på grund af rejsens specielle karakter eller på grund af specielle omstændigheder på rejsemålet. De særskildte vilkår må ikke stride imod loven om pakkerejser til bagdel for den rejsende.
De almene og de særskildte vilkår er en del af aftalen.

1. AFTALEN
1.1 Aftalen er bindende for parterne når arrangøren skriftligt har bekræftet den rejsendes bestilling, hvis ikke andet er aftalt. Arrangøren skal bekræfte den rejsendes bestilling uden forsinkelse. Fortrydelsesret gælder ikke ved aftale om pakkerejser.

1.2 Hovedrejsende er den person, i hvis navn aftalen er indgået. Hovedrejsende fremgår først i informationerne eller på anden tydelig vis. Hovedrejsende er den betalingsansvarlige iforhold til aftalen. Alle ændringer og eventuel afbestilling skal foretages af den hovedrejsende. Undtagelser kan foretages hvis den hovedrejsende bliver alvorligt syg og ikke kan gennemføre ændringen eller afbestillingen. Den hovedrejsende har ansvaret for at give arrangøren de korrekte bestillingsoplysninger for de øvrige rejsende, som omfattes af aftalen. Eventuel tilbagebetaling sker til den hovedrejsende.

1.3 Hvis den rejsende er under 18 år og rejser uden voksenledsagelse må dette fremgå ved bestillingen af rejsen. På visse rejser kræves en aldersgrænse som kan være over 18 år. Information giver ved bestillingstidspunktet.

1.4 Tiderne for afrejse og hjemrejse i bestillingsbekræftelsen er foreløbige. Arrangøren skal snarest muligt, og senest 20dage inden afrejse præcisere hvilke afgangstider, som gælder for rejsen.

1.5 Arrangøren skal udlevere almen information om hvad der gælder i forhold til pas og visum.

1.6 Arrangøren skal udlevere almen information om helsebestemmelser for rejsemålet.

1.7 Tilslutningsrejse eller specialarrangement indgår bare i pakkerejsen, hvis disse er bestilt samtidigt og i en og samme transaktion sammen med de øvrige tjenester som indgår i pakkerejsen. Eller hvis disse er solgt sammen med øvrige tjenester for samme pakkerejse.

1.8 Eventuelle ønsker eller specialtjenester på den rejsendes side indgår bare i aftalen, hvis de er blevet udtrykkeligt bekræftet på skrift af arrangøren.

1.9 Den rejsende har pligt til selv at kontrollere bestillingsbekræftelsen/rejsedokumenterne så snart som de er blevet modtaget, og sikre sig at alle oplysninger inklusive navne er retstavede og i overensstemmelse med pasoplysningerne. Eventuelle fejl skal oplyses til arrangøren. Arrangøren forbeholder sig rettigheden at afkræve en betaling modsvarende de faktiske udgifter for at rette på fejlagtige oplysninger, samt en rimelig betaling for det ekstraarbejde som skal udføres. Hvis fejlagtigheden henfører til arrangøren eller nogen af arrangøren ansat / tilknyttet, skal udgiften ske uden merudgift for den rejsende.

1.10 Den hovedrejsende skal omgående meddele arrangøren eventuelle ændringer i adresse, e-post adresse, telefonnummer eller andre oplysninger af betydning for arrangørens muligheder for at kontakte den rejsende.

1.11 For visse rejser kræves et mindste deltagerantal, for at rejsen kan gennemføres. Den rejsende skal i så tilfælde få tydelig information om dette senest når rejsen bestilles.

1.12 Hvis flybilletter indgår i pakkerejsen, skal disse anvendes i korrekt rækkefølge. Den rejsende kan således ikke alene anvende en hjemrejsebillet, hvis både ud- og hjemrejse bestiltes, og ej heller bare en del af en flystrækning. Udnyttes billetten ikke fra start, afbestilles de resterende dele.

2. PRIS OG BETALING
2.1 Prisen skal angives på en sådan måde, at hele rejsens pris fremgår tydeligt. Prisen skal omfatte alle i aftalen indgående tjenester samt obligatoriske tillæg, skatter og afgifter.

2.2 Den rejsende skal betale rejsens pris senest ved det tidspunkt som fremgår af aftalen.

2.3 Arrangøren kan i forbindelse med bestillingsbekræftelsen tage en første delbetaling (bestillingsafgift). Bestillingsafgiften skal være passende i forhold til rejsens pris og de øvrige omstændigheder for øvrigt.

2.4 Hvis den rejsende ikke betaler rejsens pris i henhold til aftalen, har arrangøren ret til at ophæve aftalen og en passende erstatning.

2.5 Hvis ikke andet udtrykkeligt fremgår, er rejsens pris baseret på indkvartering for to personer i delt dobbeltrum. Ved indkvartering for bare en person o dobbeltrum eller større rum anset til flere beboere end en, har arrangøren ret til at opkræve tillægsafgift.

2.6 Arrangøren har endvidere pligt til at informere den rejsende om eventuelle merudgifter, som kan tilkomme under rejsen.

3. DEN REJSENDES RET TIL ÆNDRING OG AFBESTILLING
3.1 Den rejsende har ret til at ændre aftalen, hvis arrangøren går med til det. Ændringer i aftalen kan medføre ekstraudgifter for den rejsende fra arrangørens side eller anden.

3.2 Den rejsende har ret til at afbestille rejsen. Arrangøren forbeholder sig retten til at opkræve erstatning fra den rejsende for de udgifter, som arrangøren pådrager sig som følge af afbestillingen.
Arrangøren kan formulere passende standardiserede afbestillingsafgifter, baseret på tidspunktet for afbestillingen. Hvis arrangøren ikke har formuleret nogle standardiserede afbestillingsafgifter, har arrangøren ret til en passende afbestillingsafgift.

4. DEN REJSENDES RETTIGHED TIL AT VIDEREGIVE AFTALEN
4.1 Den rejsende kan videregive aftalen til nogen, der opfylder alle vilkår for at kunne deltage i rejsen. Et sådant vilkår kan eksempelvis være, at et transportfirma eller anden side som arrangøren har benyttet sig af i følgende gældende regler, skal godkende bytte af rejsende. Den rejsende er pligtig til at i passende tid før afrejsen at underrette arrangøren eller salgskontoret om videregivelsen. Oplysning herom skal gøres senest syv dage inden afrejse.

4.2 Arrangøren kan afkræve en passende afgift for videregivelsen. Afgiften må ikke overstige de omkostninger, som videregivelsen påfører arrangøren. Arrangøren skal redegøre for, hvorledes afgiften er udregnet.

4.3 Den videregivende og modtageren er solidarisk hæftende overfor arrangøren eller salgskontoret for alt hvad som tilbagestår at betale for rejsen og de ekstra udgifter som videregivelsen medfører.

5. ÆNDRINGER FØR AFREJSE
5.1 Ændring af aftalevilkår.
Arrangøren har ret til at ændre i aftalen forudsat at arrangøren informerer den rejsende herom på en klart, forståelig og tydelig måde, på et bestående medie. Hvis ændringen er ubetydelig, eksempelvis mindre ændringer af flytider, har den rejsende ikke ret til prisafslag eller skadeserstatning. Ved væsentlige ændringer af rejsen skal den rejsende, hvis muligt, tilbydes en alternativ rejse eller retten til at ophæve aftalen uden afbestillingsafgift.

5.2 Ændring af prisen.
5.2.1 Arrangøren kan forhøje prisen for rejsen, hvis ændringen skyldes ændringer i drivmiddelpris, skatter og offentlige afgifter eller valutakurser.
5.2.2 Rejsens pris kan forhøjes med et beløb, der modsvarer den rejsendes del af den udgiftsforhøjelse, som arrangøren rammes af. Retten til at øge prisen foreligger bare, hvis omkostningsøgningen overstiger 100 kroner per bestilling.
5.2.3 Rejsens pris skal sænkes hvis arrangørens udgifter, af samme årsager som angivet ovenfor, formindskes med sammenlagt mindst 100 kroner per bestilling. Arrangøren kan ved prissænkning modregne faktiske administrative omkostninger.
5.2.4 Arrangøren skal snarest muligt informere den rejsende om prisændringerne. Informationen skal indeholde en redegørelse for ændringerne, og en udregning.
5.2.5 Prisen må ikke hæves og behøves ikke sænkes indenfor de sidste 20 dage inden aftalt afrejsedag.
5.2.6 Arrangøren kan i sine særskilte vilkår afstå fra retten til at forhøje prisen ifølge 5.2.1. I så tilfælde behøves arrangøren heller ikke sænke prisen ifølge 5.2.3.

5.3 Den rejsendes ret til at ophæve aftalen uden afbestillingsafgift.
5.3.1 Hvis den rejsende vil ophæve aftalen på grund af en væsentlig ændring, eksempelvis hvis prisen øges med mere end 8 % af pakkerejsens totalpris, skal den rejsende meddele arrangøren at aftalen ophæves inden for en af rejsearrangøren angivet rimelig tidsfrist fra at arrangøren meddelte den rejsende om ændringen. Hvis den rejsende ikke gør dette, er den rejsende bundet af den nye aftale.

5.3.2 Hvis pakkerejsen ophæves skal arrangøren uden unødvendig forsinkelse og senest 14 dage efter at aftalen ophævedes tilbagebetale hele rejsens pris.

5.4 Arrangørens og den rejsendes rettighed til at ophæve aftalen ved uundgåelige og ekstraordinære hændelser.
5.4.1 Både arrangøren og den rejsende har ret til at opsige aftalen om gennemførelse af pakkerejsen eller transporten af passagerer til rejsemålet, hvis rejsen væsentligt påvirkes af uundgåelige og ekstraordinære hændelser på rejsemålet eller i dets umiddelbare nærhed. Med uundgåelige og ekstraordinære hændelser menes eksempelvis alvorlige sikkerhedsproblemer så som krig, terrorisme, udbrud af alvorlige sygdomme eller naturkatastrofer. Den rejsende kan i så tilfælde ophæve aftalen uden at betale nogen afbestillingsafgift. Hvis arrangører opsiger aftalen i henhold til dette punkt har den rejsende ikke ret til skadeserstatning. Den rejsende har i så tilfælde ret til fuld tilbagebetaling på samme måde som angives under punkt 5.3.2.

5.4.2 Den rejsende har ikke ret til at opsige aftalen, hvis de uundgåelige og ekstraordinære hændelser var alment kendte da aftalen blev indgået.

5.4.3 For at udrede om hændelserne har så pas en alvorlig karakter som ovenfor angivet, skal sagkyndige danske, svenske eller internationale eksperter rådspørges. En gældende afrådelse fra at rejse fra Udenrigsministeriet vil altid anses som rimelig grund til at ophæve aftalen.

6. ARRANGØRENS ANSVAR FOR PAKKEREJSENS GENNEMFØRSEL
6.1. Mangelfuld gennemførsel
Hvis en rejsetjeneste ikke gennemføres ifølge aftale skal arrangøren afhjælpe fejlen indenfor rimelig tid. Arrangøren er dog ikke pligtig til at afhjælpe fejlen hvis det er umuligt eller hvis afhjælpningen vil medføre uforholdsmæssige udgifter. Hvis arrangøren ikke afhjælper fejlen, kan den rejsende have ret til prisreduktion og skadeserstatning.

6.2 Væsentlige fejl
6.2.1 Hvis det efter afrejse ikke er muligt at levere en væsentlig del af de aftalte tjenester, så skal arrangøren levere ligeværdige eller mindst ligeværdige alternativer uden ekstra omkostning for den rejsende. Kan arrangøren ikke tilbyde dette, kan arrangøren tilbyde alternativer af en lavere kvalitet, samtidig med at der gives en passende kompensation. Den rejsende kan bare afvise sådanne alternativer hvis de ikke anses som sammenlignelige med dem, som skulle have været leveret ifølge aftalen, eller hvis kompensationen ikke anses at være passende.

6.2.2 Hvis arrangøren ikke kan tilbyde noget alternativ, eller hvis den rejsende har ret til at afvise disse alternativer ifølge 6.2.1, kan den rejsende have ret til prisreduktion og skadeserstatning.

6.2.3 Ved fejl som væsentligt påvirker gennemførelsen af pakkerejsen og som arrangøren ikke har afhjulpet indenfor rimelig tid, kan den rejsende opsige aftalen og kan derudover have ret til prisreduktion og skadeserstatning.

6.2.4 Hvis arrangøren ikke kan tilbyde noget alternativ og hvis den rejsende har ret til at afvise sådanne alternativer ifølge 6.2.1, eller hvis den rejsende har opsagt aftalen ifølge 6.2.3, har den rejsende ret til ligebyrdig hjemtransport uden unødig forsinkelse og uden ekstra udgift, hvis pakkerejsen inkluderer transport, og den rejsende befinder sig på rejsemålet.

7. OM PRISREDUKTION OG SKADESERSTATNING
7.1 Prisreduktion udbetales ikke hvis arrangøren kan sandsynliggøre at fejlen beror på den rejsende.

7.2 Den rejsende har ikke ret til skadeserstatning hvis arrangører sandsynliggør at fejlen skyldes den rejsende selv eller tredje part, som savner tilknytning til leveringen af de tjenester som indgår i pakkerejsen. Eller hvis fejlen skyldes uundgåelige og ekstraordinære hændelser.

7.3 Hvis fejlen skyldes nogen part, som arrangøren har underkontrakteret, er arrangøren udelukkende fritaget for erstatningspligt, hvis også den underkontrakterede skulle være fri for erstatningskravet ifølge gældende bestemmelser. Det samme gælder, hvis fejlen skyldes nogen anden part i en tidligere del af leveringen af tjenesten.

7.4 Retten til skadeserstatning hvis rejsen indstilles bortfalder, hvis arrangøren sandsynliggør at færre personer end krævet for at rejsen skulle gennemføres, har tilmeldt sig, og hvis arrangøren indenfor aftalt tid skriftligt har underrettet om, at rejsen indstilles.
Meddelelse om at rejsen indstilles skal udgå senest:
• 20 dage før afrejse, hvis rejsen vare længere end 6 dage.
• 7 dage før afrejse hvis rejsen varer mellem 2 og 6 dage.
• 48 timer inden afrejse hvis rejsen er kortere end 2 dage.

7.5 Skadeserstatning ifølge disse vilkår inkluderer erstatning for ren formueskade, personskade og skade på ting. Den rejsende har pligt til at så vidt muligt at begrænse skaden.

7.6 Hvis ikke anden begrænsning fremgår af pakkerejseloven eller anden gyldig lovstiftning er arrangørens ansvar for skade begrænset til tre gange pakkerejsens pris. Denne begrænsning gælder dog ikke ved personskade eller ved skade som opstod forsætsligt eller under udvisning af uagtsomhed.

8. REKLAMATION
8.1 Den rejsende kan bare påtale fejl og mangler i de aftalte tjenester, hvis denne indenfor rimelig tid efter at denne bemærkede fejlen har underrettet arrangøren eller sælgeren om fejlen. Dette skal ske snarest og hvis muligt på rejsemålet. Ved fastsættelse af prisreduktion eller erstatning for skader, tages der hensyn til det tidspunkt, hvor den rejsende reklamerer udfra betragtningen om, hvorvidt en sådan meddelelse kunne have indebåret at arrangøren kunne have afhjulpet fejlen.

8.2 Uden hindring fra punkt 8.1 kan den rejsende reklamere fejl, hvis arrangøren eller sælgeren har handlet groft ansvarsløst eller i strid mod tro og ære.

9. DEN REJSENDES ANSVAR UNDER REJSEN
9.1 Arrangørens anvisninger
Den rejsende har pligt til at følge de anvisninger for rejsens udførelse, som meddeles af rejselederen eller anden person ansat af arrangøren. Den rejsende har pligt til at respektere de ordensregler der gælder for rejsen og på rejsemålet, og at opføre sig på en måde, som ikke forstyrrer de medrejsende. Hvis den rejsende på væsentlig måde overskrider dette, kan arrangøren hæve aftalen uden at den rejsende har ret til erstatning eller tilbagebetaling.

9.2 Den rejsendes ansvar for skade
Den rejsende er ansvarlig for eventuel skadesgodtgørelse i forbindelse med skade, som den rejsende gennem ansvarsløshed påfører arrangøren.

9.3 Den rejsendes ansvar for formaliteter
9.3.1 Den rejsende bærer selv ansvaret for at passe nødvendige formaliteter for rejsens gennemførelse, eksempelvis at have et gyldigt pas, visum, vaccinationer og forsikring.

9.3.2 Den rejsende skal for samtlige af pakkerejsens transporttjenester have afsluttet check-in i overensstemmelse med rejseplanen eller anden anvisning fra arrangøren eller transportøren.

9.3.3 Den rejsende er selv ansvarlig for alle omkostninger der følger på grund af manglende overholdelse af nævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas, med mindre at manglerne skyldes mangelfuld information fra arrangørens eller sælgerens side.

9.3.4 Den rejsende har ansvar for, at sætte sig ind i den information som er uddelt fra arrangøren.

9.4 Afvigelser fra arrangementet
Hvis en rejsende efter rejsens begyndelse afviger fra arrangementet, er det den rejsendes pligt at meddele dette til arrangøren eller dennes repræsentant.

10. ARRANGØRENS PLIGT TIL AT FREMSKAFFE HJÆLP
Hvis den rejsende befinder sig i vanskeligheder under rejsens gang, har arrangøren pligt til uden forsinkelse at give rimelig hjælp. Sådan hjælp kan eksempelvis være information om helse- og hospitalstjenester, lokale myndigheder og støtte fra konsulater. Arrangøren har ret til at afkræve en rimelig afgift for sådan hjælp, hvis situationen er opstået som følge af forsætslig handling eller uagtsomhed fra den rejsendes side.

11. Løsning af tvist
Parterne bør forsøge at løse eventuel tvist når det gælder om at tolke eller tillempe aftalen på egen hånd. Hvis parterne ikke kan enes, kan tvisten afprøves af Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller ved almindelig domstol. En tvist kan også prøves via EU-kommissionens onlineplatform: http://ec.europa.eu/odr.

TEMAS komplimenterende vilkår

Følgende vilkår komplimenterer og tydeliggør den Svenske rejsebureau- og arrangørforenings vilkår for pakkerejser, og gælder specifikt for TEMAs rejser.

1.4 Tidstabeller
De flytider der fremgår af bekræftelsen er foreløbige. De eksakte tider meddeles samtidig med at rejsedokumenterne udsendes, og TEMA er ikke ansvarlig for eventuelle ændringer i tidstabeller. Kontroller altid med flyselskabet. TEMA har ikke ansvar for eventuelt fly man ikke har nået på grund af ændring i tidstabellerne. Flyselskabet kan ændres, hvilket kan medføre at en direkte flyvning må ændres til en flyvning med mellemlandinger.

1.5 Pas, visum og ESTA
Den rejsende har selv ansvar for at pas (skal være gyldigt til og med 6 måneder efter hjemkomst, skal have mindst en tom side, skal være intakt og læsbart maskinelt) og eventuelt indrejsevisum er gyldigt ifølge respektive lands bestemmelser. For rejser til USA har den rejsende selv ansvar for at ordne indrejsetilladelse vid den såkaldte ESTA ANSØGNING.

Efter 31 marts 2016 skal alle rejsende som anvender ESTA fremvise et biometrisk pas. Passet skal udover information om passets ejer indehold oplysninger om ejerens biometriske særkendetræk og underskrift. Alle pas der er udstedt til medborgere i de nordiske lande efter 2012 bør opfylde dette krav. Hvis man skal til USA og ikke indehaver biometrisk pas, bør man anskaffe nyt pas eller alternativt ansøge om visum på den amerikanske ambassade.

1.6 Vaccinationer / medicin
Hver enkelt rejsende har selv ansvar for, at indhente fyldestgørende oplysninger fra egen læge eller vaccinationscentral om hvad der gælder som anbefalinger for rejsen, og i forhold til ens egen tilstand. Alle der rejser udenfor Europa bør som minimum have beskyttelse mod polio, stivkrampe, difteri og smitsom leverbetændelse (Hepatitis A). For den som har følsom mave eller vil formindske risikoen for turistdiarre anbefales en drikkebar vaccine, Dukoral.

For rejser til mange lande i Afrika og Sydamerika kræves vaccine mod Gul Feber. Visse lande kræver også vaccination inden indrejse, hvis du for nyligt har besøgt lande hvor der er udbrud af Gul Feber. Dette er vigtigt at tænke på, hvis man rejser rundt og krydser flere landegrænser.

Flere lande i Afrika, Sydamerika og også Asien anbefaler malariamedicin i form af tabletter eller opløsninger. Det er det specifikke rejsemål og også årstiden som er afgørende. For mere information om vacciner eller helsetips inden rejsen kontakt egen læge eller vaccinationscenter.

For at medbringe egen medicin på rejsen, kan skriftlig dokumentation fra egen læge kræves. Rådspørg egen læge.

1.9 Den rejsendes kontrol af rejsedokumenter
Den rejsende har pligt til selv at kontrollere rejsedokumenterne, så snart de er modtaget. Eventuelle fejl skal umiddelbart påtales. Fejl fra det indbookende personale skal være noterede, for at kunne indgå i evt. senere klage.

1.11 Minimum antal deltagere for at rejsen gennemføres
Minimum antallet af rejsedeltagere fremgår af respektive lands faktarude. Hvis antallet tilmeldte er mindre end minimumantallet, forbeholder TEMA sig retten til at indstille rejsen. Den rejsende skal meddeles om dette senest 21 dage inden afrejse. Allerede forudbetalte indbetalinger tilbagebetales omgående.

1.3 Forbehold for ændringer
TEMA forbeholder sig retten at ensidigt ændre oplysninger, som er fejlagtige på grund af tryk- eller korrekturfejl. Vi forbeholder os også retten til at ændre hoteller og foretage ændringer i programmet, som konsekvens af uforudsete hændelser, der ikke kunne forudses da rejseaftalen blev indgået. Eventuelle ændringer skal være til modsvarende eller bedre standard / alternativ.

2.1 Priser
Den gældende pris oplyses når rejsen bestilles, og fremgår af medfølgende bestillingsbekræftelse.

2.2 Tilmeldingafgift og slutbetaling
TEMA opkræver en første delbetaling (tilmeldingsafgift) på mellem 2000–3500 DKK samtidigt med at aftalen indgås. Observer at vi for visse rejsearrangementer kan opkræve en forhøjet tilmeldingsafgift. Hvis så er tilfældet får du besked om dette ved bestillingen af rejsen.

Slutfaktura for rejsen sendes ud sammen med rejsedokumenterne 21-28 dage før afrejse og forfalder 8 dage efter fakturadato. Rejsen kan betales via bank eller med betalings- og kreditkort. Betaling med kort kan gøres via www.temarejser.dk

2.2.1 Videregivelse af rejse
Flybilletter er personlige og hos flere flyselskaber er det ikke muligt at foretage navneændring. En navneændring medfører da afbestilling og nybestilling. I tilfælde at navneændring er mulig sker dette mod en afgift, som varierer alt efter flyselskab.

2.3.1 Den rejsendes ændring af rejseaftalen
For hver ændring i rejseaftalen som foretages af den rejsende udgår en afgift i forhold til de meromkostninger, som arrangøren påføres, samt en administrativ afgift på 350 DKK for hver ændring per rejsende. I mange tilfælde vil en ændring blive betragtet som en afbestilling og derpå nybestilling. Dette gælder også ved ændring af afrejsested, rejselængde, afrejsedag og lignende.

2.3.2 Ændringer i dagsprogrammet
Safarirejser, rundrejser, krydstogter og lignende arrangementer er krævende og for at den højeste kvalitet kan sikres, er det nødvendigt med en vis flexibilitet. Eksempelvis kan ændringer i dyrevandringer eller vejrmønstre spille ind. Dette medfører at aktiviteter der er planlagt for en vis dag i løbet af rejsen, kan lægges tidligere eller senere.

3.2 Den rejsendes afbestilling
Afbestilling af rejsen skal ske omgående til TEMA på 70 100 399 eller til det rejsebureau hvor bestillingen foretoges. Udenfor kontorstid kan afbestilling ske til vores akutnummer, som fremgår af rejsedokumenterne eller via info@temarejser.dk Betalt afgift for afbestillingsforsikring tilbagebetales ikke.

3.2 Afbestillingsregler
Afbestillingsafgift ved afbestilling af rejse med afgangsperiode 16. januar – 14. december:

Tid før afrejse                % af rejsens pris
Mere end 90 dage         10% af rejsens pris
90 – 75 dage                35 % af rejsens pris
74 – 46 dage                75% af rejsens pris
45 dage eller færre      100% af rejsens pris

For afgangsperioden 15. december – 15. januar, i den absolutte højsæson, gælder følgende afbestillingsafgift:

Tid før afrejse                % af rejsens pris
Mere end 90 dage         10% af rejsens pris
90 – 75 dage                35 % af rejsens pris
74 – 62 dage                75% af rejsens pris
61 dage eller færre      100% af rejsens pris

Visse rejsearrangementer kan have højere afbestillingsomkostninger end hvad som angives i tabellen. Det gælder de rejser som har et forhøjet depositionsbeløb / tilmeldingsafgift, hvilket fremgår ved de respektive rejser. Bemærk at afbestillingsomkostningen skal betales fuldt ud, trods den overgår forhåndsbetalingen.

3.2 Afbestillingsforsikring ved sygdom og lignende
Den rejsende kan forsikre sig mod afbestillingsomkostningen for rejsen ved at tegne den afbestillingsforsikring som TEMA udbyder. Prisen for afbestillingsforsikringen er 7 % af rejsens pris.

Afbestillingsforsikringens grunddækning:
1. Den rejsendes sygdom, skade eller død.
Afbestillingsforsikringen gælder når den rejsende som har tegnet forsikringen, dennes medrejsende familiemedlem eller medrejsende med afbestillingsforsikring ikke kan påbegynde en planlagt rejse på grund af dødsfald eller alvorlig, akut sygdom/skade som er opstået efter afbestillingsforsikringens tegning, men før afrejse. Den rejsende med afbestillingsforsikringen skal omgående søge læge så snart den akutte skade / sygdom opstår. Tilstanden skal kræve indlæggelse på sygehus, eller til lægeordineret sengeleje eller lignende.

2. Sygdom, skade eller dødsfald i familie til den rejsende med afbestillingsforsikringen.
Forsikringen gælder hvis en person i familie med den rejsende med afbestillingsforsikringen, eller en person som denne skal besøge under rejsen, rammes af alvorlig akut sygdom, skade eller død efter at afbestillingsforsikringen er tegnet, men inden afrejse. Tilstanden skal kræve indlæggelse på sygehus, eller til lægeordineret sengeleje eller lignende.

Afbestillingen skal ske inden afrejse fra den rejsendes bopæl. Afbestillingsforsikringen i sig er ikke tilbagebetalingsbar.

Afbestillingsbeskyttelsen er i sig selv ikke refunderbar. Ved brug af afbestillingsbeskyttelsen refunderes hele rejsens pris, med undtagelse af omkostningerne til afbestillingsbeskyttelsen og et administrationsgebyr på 850 DKK pr. booking.

5.2.1 Prisændringer
Efter indgået aftale har TEMA ret til at justere prisen, i tilfælde af at ændringen skyldes ændres flyskatter/flyafgifter, havneafgifter eller ændrede valutakurser og lignende situationer, som arrangøren ikke kan påvirke.

Prisgaranti
TEMA tilbyder prisgaranti. Meddel os når rejsen bestilles at en prisgaranti ønskes. Fakturaen på hele rejsens pris skrives da ud, og skal betales indenfor 10 dage efter bestilling. Flybilletterne skrives da ud omgående og prisen på hele pakkerejsen garanteres. OBS: Arrangementet kan herefter ikke ændres og ved eventuel afbestilling er afbestillingsomkostningen altid den fulde flypris, uanset hvilket tidspunkt flyet blev bestilt. Derudover tilkommer den afbestillingsafgift som angives under afbestillingsreglerne. Hvis rejsen indstilles af arrangøren, så tilbagebetales hele beløbet omgående.

7.4 Om fradrag i prisen og erstatninger
Hvis en rejse må aflyses på grund af en gældende rejsefrarådelse fra Udenrigsministeriet, så skal dette oplyses til Tema/Jambotours senest 14 dage inden afrejse, uanset hvor lang den planlagte rejse er.

Korrekt navn ved bestilling
Samtidig med bestilling af rejsen er det den rejsendes pligt at angive korrekt navn, stavet som det fremgår af passet. De fleste flyselskaber tillader ikke justering af navn og selv en ændring af stavelse kan medføre afbookning og nybookning med derpå følgende omkostninger.

Rejseforsikring
Det er meget vigtigt at være rigtigt forsikret, hvis noget uventet hænder. TEMA anbefaler Goudas rejseforsikringer.

Ønsker
TEMA forsøger altid så vid muligt at tilfredsstille specielle ønsker. Ønsker er dog netop ønsker, og de kan ikke, med mindre de er skriftligt garanterede, garanteres opfyldt.

Tillæg for flyrejsen
Ved bestilling af speciel plads på fly, behov for hjælpemidler ved ombordstigning og specielle måltider, så ligger ansvaret for gennenførslen hos flyselskabet og kan ikke garanteres af TEMA.

Teknisk arrangør: Jambo Tours Scandinavia AB, som indgår i samme koncern som TEMA
Glödlampsgränd 1, 120 31 Stockholm
Tel: 70 100 399
E-post: info@temarejser.dk
Hemside: www.temarejser.dk

 
XClose
 
XClose
Tilmeld dig TEMAs nyhedsbrev!

Så er du hele tiden opdateret omkring det som sker i TEMAs verden. Du får de bedste tilbud, seneste rejsenyheder og spændende informationer fra vores rejseledere ude i verden..

Udfyld oplysningerne i skemaet nedenfor.


Du kan når som helst afmelde nyhedsbrevet igen.