Inden rejsen

5 - TEMAs ansvar

TEMA er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med rejsekataloget/hjemmesiden og rejseaftalen. Bureauets forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end TEMA. Oplysninger i temas katalog og prisliste er bindende for tema. tema kan dog ændre oplysningerne i kataloget eller prislister inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne. Såfremt der mellem TEMA og den rejsende er truffet særlige aftaler, som afviger fra de i kataloget/på hjemmesiden anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført billetten eller på anden måde klart kan dokumenteres. Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem rejsekataloget, annoncer eller særlige aftaler med tema er angivet på rejsebeviset, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede. Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at TEMA har ret til at aflyse programførte udflugter uden at ifalde ansvar, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse. Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke begrunder mangler ved rejsen. Er rejsen mangelfuld, har TEMA ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre TEMA uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves, jvf. ovenfor, eller afhjælper TEMA ikke manglen inden rimelig tid, har den rejsende krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris. Tilbyder TEMA at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve
aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende. Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er ferierejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftlige aftalte formål med ferierejsen er væsentlig forfejlet, kan kunden hæve aftalen. Kunden skal i så fald umiddelbart efter underrette temas repræsentant på stedet herom. Hæver den rejsende aftalen, skal tema tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme tema en godtgørelse, som svarer til den værdi, ferierejsen må antages at have haft for den rejsende. Hæver den rejsende aftalen, har den rejsende endvidere krav på uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt. Lider den rejsende af økonomisk tab som følge af, at ferierejsen er mangelfuld, har den rejsende krav på erstatning fra tema, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af TEMA eller nogen, tema er ansvarlig for. TEMA er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefrakommende omstændigheder, som TEMA eller nogen TEMA er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet, (force majeure). Erstatning for person- og bagageskade er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. For fl ytransport henvises til afsnittet om luftfartselskabets ansvar. Det bemærkes, at alle ankomsttider, der er angivet i brochuren, kataloget eller på rejsebeviset m.v., skal betragtes som forventede, hvorfor tema ikke kan gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider. TEMA yder ingen erstatning for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition, ligesom der ikke ydes erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af´brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver TEMA sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer. Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. tema er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

Kunderegister
Kunde- og rejseoplysninger overføres fra TEMAs bookingsystem til vores kunderegister. Når der er givet samtykke i overensstemmelse med Persondataloven, anvendes personoplysningerne internt og udelukkende til effektivt at kunne yde vore kunder en god service ved blandt andet at udsende diverse informationer, tilbud og kataloger. Ved adressevask og dubletsortering køres registret op mod Post Danmarks adresseregister. Venligst meddel TEMA skriftligt, hvis du ønsker at blive slettet af ovenstående
kunderegister, eller du har rettelser til oplysningerne. Oplysningerne i vort kunderegister gemmes i maksimalt 5 år.

 
XClose
 
XClose
Tilmeld dig TEMAs nyhedsbrev!

Så er du hele tiden opdateret omkring det som sker i TEMAs verden. Du får de bedste tilbud, seneste rejsenyheder og spændende informationer fra vores rejseledere ude i verden..

Udfyld oplysningerne i skemaet nedenfor.


Du kan når som helst afmelde nyhedsbrevet igen.